Roses

Lyrics by H. Nakash
Music by H. Nakash, Salvation